Viên thả lẩu nhập khẩu EB

COMBO 5 TRONG 1 EB 500G
GÀ VIÊN NHÂN SOUP THỊT CAY 1KG
GÀ VIÊN NHÂN XÚC XÍCH 1KG
GÀ VIÊN NHÂN SOUP THỊT 1KG
GÀ VIÊN NHÂN PHÔ MAI EB 200G
CHẢ CÁ YUBA EB 300G
SANDWICH CÁ HỒI EB
ĐẬU HỦ CÁ PHÔ MAI EB
TÔM NGỌC PHỈ THÚY EB 130G
Lọc